Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 216, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 216, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu 2, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ thực tế: Số 191 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu 2, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ thực tế: Số 191 đường Phan Đình Phùng, Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thửa đất số: 134, tờ bản đồ số: 9. Giấy chứng nhận Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thửa đất số: 3762, tờ bản đồ số: 12. Giấy chứng nhận Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1306, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1306, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng Read more…